100%

Aldo Fortunato Chahua Damian

24/10/1951 - 22/09/2021